خروج بورس تهران از نقطه تعادل !/ فروشندگان قوت گرفتند

خروج بورس  تهران از نقطه تعادل !/ فروشندگان قوت گرفتند