جزئیات سخنرانی تخت‌روانچی در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی

جزئیات سخنرانی تخت‌روانچی در کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی