پادشاه سعودی:امیدواریم گفتگو با ایران به برقراری روابط منجر شود