معرفی سرپرست جدید معاونت امور اقتصادی استانداری گلستان

معرفی سرپرست جدید معاونت امور اقتصادی استانداری گلستان