انفجار لوله گاز در جاده «رامشیر-اهواز» تلفات جانی داشت؟