اطلاعیه اداره اتباع وزارت کشور خطاب به مهاجرین افغان