پیام وزیر اطلاعات و وزیر کشور در پی درگذشت علی لندی