آیا واکسن‌های تک دُز وارداتی فقط یک بار تزریق می شوند؟