واکنش جدی خبرگزاری دولت به خبر رویترز: می‌خواهند هرگونه عدم‌توافق احتمالی را به گردن طرف ایرانی بیاندازند

واکنش جدی خبرگزاری دولت به خبر رویترز: می‌خواهند هرگونه عدم‌توافق احتمالی را به گردن طرف ایرانی بیاندازند