هشدار ناتو درباره قدرت یافتن طالبان

هشدار ناتو درباره قدرت یافتن طالبان