جزئیات انفجار در منبج سوریه

جزئیات انفجار در منبج سوریه