این بازیگر زن مشهور نماز خواندن را از شهاب حسینی یاد گرفته است

این بازیگر زن مشهور نماز خواندن را از شهاب حسینی یاد گرفته است