معنای یک «توافق خوب» از نگاه تهران چیست؟

معنای یک «توافق خوب» از نگاه تهران چیست؟