واریز 138 هزار 519 میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت