ابراز تمایل شرکت های اتریشی برای حضور در بازار ایران