تجارت ایران و روسیه به 5 میلیارد یورو میرسد؟

تجارت ایران و روسیه به 5 میلیارد یورو میرسد؟