زلزله‌های زنجان خسارتی برجا نگذاشت

زلزله‌های زنجان خسارتی برجا نگذاشت