آخرین وضعیت فعالیت تجاری در مرز ایران و افغانستان

آخرین وضعیت فعالیت تجاری در مرز ایران و افغانستان