بورس نزول کرد /3 نماد اثرگذار بر شاخص

بورس نزول کرد /3 نماد اثرگذار بر شاخص