آیت الله علوی گرگانی خطاب به نمایندگان: به شکلی بودجه بندی کنید که فشار از مردم برداشته شود

آیت الله علوی گرگانی خطاب به نمایندگان: به شکلی بودجه بندی کنید که فشار از مردم برداشته شود