تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی؛حذف رنگ آبی از نقشه کرونایی