ناتو: هرگونه اقدام خصمانه علیه اوکراین بهای سنگینی خواهد داشت

ناتو: هرگونه اقدام خصمانه علیه اوکراین بهای سنگینی خواهد داشت