نماینده آمریکا: اشرف غنی می‌خواست طالبان بخشی از دولت او باشند