تکلیف حداقل حقوق کارگران مشخص است / بازنشستگان بیشتر چشم‌انتظار دستمزد 1401 هستند

تکلیف حداقل حقوق کارگران مشخص است / بازنشستگان بیشتر چشم‌انتظار دستمزد 1401 هستند