طعنه های یک روزنامه به ابراهیم رئیسی و محسن رضایی/ راستی امروز قیمت پراید چقدر بود؟!

طعنه های یک روزنامه به ابراهیم رئیسی و محسن رضایی/ راستی امروز قیمت پراید چقدر بود؟!