راه اندازی ۱۷ بیمارستان صحرایی برای درمان بیماران کرونا