عملیات جدیدی که عربستان را به کُما خواهد برد + نقشه میدانی