یک گزارش درباره کشته شدن دو افسر آمریکایی و اسرائیلی که در ترور فرماندهان مقاومت نقش داشتند