واکسن کرونای بدون آب و قابل‌نگهداری در دمای اتاق

واکسن کرونای بدون آب و قابل‌نگهداری در دمای اتاق