احکام تازه شهردار تهران / 9 شهردار و 2 رییس سازمان منصوب شدند