بایدن دستور فوری صادر کرد

بایدن دستور فوری صادر کرد