پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق ۱۴۰۰ آغاز شد

پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق ۱۴۰۰ آغاز شد