رییس مجلس: امام خمینی اسلام سیاسی را در ایران حاکم کرد