فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد؟

فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد؟