نظر رئیس کنفدراسیون صادرات درباره تاثیر عضویت در پیمان شانگهای بر اقتصاد ایران