بیانیه‌ ترکیه علیه یونان درباره ۲۳۰۰ تخلف نظامی

بیانیه‌ ترکیه  علیه یونان درباره  ۲۳۰۰ تخلف نظامی