توضیحات سازمان هواپیمایی درباره تصاویر عجیب پرواز نجف