جزئیات جدید از سیلی زدن به استاندار آذربایجان شرقی