صالحی: برخی در لباس روحانیت با بیان خرافات، شهد شیرین دین را از بین می‌برند