خبر خوش کرونایی/ کاهش ۹۵ درصد فوتی‌های کرونا در میان کادر درمان