سرپرست معاونت برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی منصوب شد