رنگ بندی کرونایی استان ها امروز 7 مرداد  /به 232 شهر قرمز سفر نکنید