ورود چینی‌ها به پروژه‌های نهضت ملی مسکن حقیقت دارد؟

ورود چینی‌ها به پروژه‌های نهضت ملی مسکن حقیقت دارد؟