بازار ارز استانبول منتظر چراغ سبز نیویورک/ پینگ پنگ برجامی ایران و آمریکا