تکلیف مهریه های سنگین در طلاق از طرف مرد چه میشود؟

تکلیف مهریه های سنگین در طلاق از طرف مرد چه میشود؟