راز موفقیت پوتین در خاورمیانه چیست؟

راز موفقیت پوتین در خاورمیانه چیست؟