جهش خیره کننده شیبا اینو/ سبقت تاریخی شیبا از دوج کوین