جو روانی ناامیدی مذاکرات برجامی در بازار سکه/ احتیاط در بازار افزایش یافت!

جو روانی ناامیدی مذاکرات برجامی در بازار سکه/ احتیاط در بازار افزایش یافت!