حکم جدیدی که استاندار خوزستان صادر کرد

حکم جدیدی که استاندار خوزستان صادر کرد