مرکل: اتحادیه اروپا در وضع نگران کننده ای به سر می برد